15. 12. 2019  13:54 Ivica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Veronika Paľová – FA I-ARCH pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Veronika Paľová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-70401
ID študenta:70401
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU v Bratislave
  
Názov práce:Integrovaná hasičská a záchranná stanica
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom riešenia diplomovej práce bude vypracovanie architektonickej štúdie integrovanej hasičskej a záchrannej stanice (bez určenia typu tj. veľkosti a vybavenosti) podľa požiadaviek, ktoré vyplynú z vyhladávacej štúdie na potrebu umiestnenia z hľadiska akceptovatelných dojazdových časov zasahujúcich posádok a zároveň platných technických noriem a vyhlášok. Navrhovaná hasičská stanica má byť reakciou na aktuálny stav počtu hasičských staníc a ich zásahové pokrytie v rámci územia mesta.
Dispozičné riešenie stanice a jej prevádzka bude zohľadňovať moderný koncept staníc s dôrazom na vytvorenie komfortného miesta pre hasičov s prídavnými funkciami na ich regeneráciu a udržiavanie fyzickej kondície ako i priestorov pre vzdelávanie, tréning, zaškoľovanie sa v oblasti zásahovej činnosti a priestorov určených pre vybavenie a techniku. Riešenie by malo vo všeobecnosti zaručiť jednoduchšie zdolávanie aktivít orientovaných na vykonávanie záchranných prác.
  
Rozsah práce:Obsah elaborátu bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Odovzdané: 2x portfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100cm, model
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2018Ing. arch. Veronika Paľová
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu