Apr 5, 2020   6:46 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Martin Kiš – FME B-STAM den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Kiš
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-13437-76308
ID študenta:76308
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:UTM SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Moderné technológie spájania tenkých plechov používaných pri výrobe autokarosérie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Charakteristika kovových materiálov používaných pri výrobe autokarosérie.
2. Princíp a použitie oblúkových a odporových metód zvárania pri spájaní tenkých plechov v automobilovom priemysle.
3. Moderné postupy výroby kombinovaných spojov oceľ/hliník.
4. Porovnanie výhod a nevýhod "klasických" a moderných spôsobov spájania pri výrobe autokarosérie.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Bc. Martin Kiš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu