Feb 24, 2020   6:55 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Radoslav Žňava – FEEIT I-EN den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Radoslav Žňava
Študijný program:elektronika a fotonika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104412-72673
ID študenta:72673
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Miroslav Michalka
Miesto vypracovania:Medzinárodné laserové centrum
  
Názov práce:Laserové mikrotechnológie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Obznámte sa s možnosťami využitia impulzných laserov v špecifických mikrotechnologických aplikáciách.

2. Realizujte experimenty s využitím rôznych typov impulzných laserov pre mikrotechnologické aplikácie.

3. Vyhodnoťte realizované experimenty s ohľadom na ich možné aplikácie.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2018Ing. Radoslav Žňava
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu