Jan 29, 2020   7:17 p.m. Gašpar
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Lukáš Koštial – FME B-AMPS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Koštial
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104456-87546
ID študenta:87546
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Koncepčný návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo E-up Boost
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza športových elektromobilov.
2. Koncepčný návrh hnacej sústavy pre vozidlo E-up Boost doplnením dvoch elektromotorov na zadnú nápravu s ohľadom na možnosť vektorovania krútiaceho momentu.
3. Výpočet základných parametrov navrhovanej hnacej sústavy.
4. Špecifikácia hlavných komponentov navrhovanej hnacej sústavy.
5. Práca bude obsahovať zostavný výkres navrhnutej hnacej sústavy.
  
Rozsah práce:30 – 40 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2019Bc. Lukáš Koštial
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu