Feb 25, 2020   11:46 p.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Matúš Leginus – FME B-AISP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Leginus
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-13432-87574
ID študenta:87574
Vedúci práce:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Matej šimovec
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
  
Názov práce:Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoreticky preštudujte problematiku lokalizačných systémov v reálnom čase, zamerajte sa na lokalizačné systémy využívajúce UWB rádiové pásmo.
2. Prakticky sa oboznámte s využitím lokalizačných systémov v priemyselnom použití realizovaných na základe UWB rádiového prenosu.
3. Prakticky preveďte zber dát a ich vyhodnotenie na RTLS systéme od spoločnosti Sewio Brno, ktorý máme k dispozícii na ústave.
  
Rozsah práce:30-50
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2019Bc. Matúš Leginus
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu