Jun 2, 2020   8:04 a.m. Xénia
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Adam Švolík – FCE B-TMS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Adam Švolík
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-81240
ID študenta:81240
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Konzultant:
Konzultant (KPS): Ing. Andrea Vargová, PhD., Konzultant (Statika): doc.Ing.Július Šoltész, P
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:
Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis:Realizácia dlažby METROPOLIS
2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
      schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
         - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 
 
Rozsah práce:
80 strán
  
Literatúra:
  1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  2. GAŠPARÍK, J. Manažérstvo kvality v stavebníctve. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1346-5.
  3. GAŠPARÍK, J. Realizácia stavieb. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0788-4.
  4. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. -- BENKO, V. Betónové konštrukcie. Bratislava: ES STU, 2008.
  5. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené nosné konštrukcie: Príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 136 s. ISBN 978-80-227-3331-1.
  6. NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. -- HESTERMANN, U. -- RONGEN, L. Stavebné konštrukcie II.: Frick/Knöll 2. Bratislava : Jaga, 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
  7. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
  8. Juríček, I.: Technológia stavieb. Hrubá stavba. Eurostav.Bratislava, 2018
  9. Platné právne predpisy a normy (STN, E?. ISO)
  
Dátum zadania:
14. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:
02. 05. 2019Bc. Adam Švolík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu