29. 1. 2020  5:39 Gašpar
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Petra Magulová – SvF B-VSH pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Petra Magulová
Študijný program:vodné stavby a vodné hospodárstvo
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5374-87785
ID študenta:87785
Vedúci práce:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Analýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou je hydraulická analýza koryta Gidry (vrátane inundácie) pri parku kaštieľa v Cíferi a následný návrh opatrení. Na ľavom brehu záujmového územia je plánovaná IBV, s čím treba v práci počítať. Úlohu riešte na úrovni štúdie.
  
Rozsah práce:štúdia
  
Literatúra:
  1. KAMENSKÝ, J. -- KVĚTON, R. Hydrologické a hydraulické aspekty protipovodňovej ochrany: časť 1 - Povrchové vody v tokoch/Hydroinformatika (učebné texty kurzu). 2007.
  2. MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
  3. MACURA, V. -- SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 272 s. ISBN 80-227-1673-1.
  4. MACURA, L. Úpravy tokov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1981. 228 s.
  5. MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov II: Prúdenie v korytách a pórovitom prostredí. Bratislava : Alfa, 1989. 309 s.
  
Dátum zadania:15. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2019Bc. Petra Magulová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
garant študijného programu