7. 4. 2020  22:52 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Vilhan – FEI I-EN den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Vilhan
Študijný program:elektronika a fotonika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104412-72668
ID študenta:72668
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Miesto vypracovania:ÚEF FEI STU
  
Názov práce:Meranie dynamických vlastností veľmi rýchlych polovodičových prvkov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Meranie dynamických vlastností veľmi rýchlych polovodičových prvkov a obvodov, s časovým rozlíšením pod 1ns. Ide o zostavenie pracoviska, automatizáciu meraní a zmeranie vlastností vybraných polovodičových prvkov.

1. Preštudujte literatúru venovanú meraniu impulzných charakteristík polovodičových prvkov a integrovaných obvodov.
2. Napíšte a odlaďte program pre ovládanie parametrov číslicového generátora a snímanie postupnosti časových záznamov z číslicového osciloskopu vytvárajúcich tzv. dátovú kocku.
3. Navrhnite pracovisko na základnú charakterizáciu vlastností vedení a záťaží metódou časovo-rozlíšenej pulznej reflektometrie (TDR) a meraním preukážte jeho funkčnosť.
4. Metódou TDR stanovte základné charakteristiky vybraných elektronických prvkov.
  
Rozsah práce:Diplomová práca 1
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2018Ing. Martin Vilhan
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu