Jun 2, 2020   11:40 a.m. Xénia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrej Čauder – FCE I-TS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Andrej Čauder
Študijný program:
technológia stavieb
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13410-63289
ID študenta:
63289
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Stavebno - technologický projekt: Bytové domy - Idanská ul. Košice
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:
1. Projekt zariadenia staveniska
1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska
       - identifikačné údaje
       - charakteristika staveniska
       - charakteristika stavby
       - postup výstavby
       - zariadenie staveniska
       - ochrana životného prostredia pri výstavbe
       - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
       - požiarna ochrana staveniska
       - termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby
1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov

2. Časový plán výstavby
2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby
2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu
2.3 Histogram pracovníkov
 
3. Špecifický problém súvisiaci so stavbou vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1(poster): Manuál údržby strechy stavebného objektu
  
Rozsah práce:
80 strán
 
 
Literatúra:
  1. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
  2. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
  3. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  5. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
  6. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
  7. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  8. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  9. SOMOROVÁ, V. Údržba budov: Facility management. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 167 s. ISBN 978-80-227-4187-3.
  10. Platné právne predpisy a normy STN
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:
10. 05. 2018Ing. Andrej Čauder
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu