May 25, 2020   8:39 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Juraj Žovinec – MTF B-VZS den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Juraj Žovinec
Študijný program:výrobné zariadenia a systémy
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5310-82860
ID študenta:
82860
Vedúci práce:
Ing. Ján Milde
Konzultant:Ing. Matej Pašák, PhD.
Miesto vypracovania:
MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:
Návrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarne
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1 Štúdium literatúry z danej oblasti
2 Návrh zostavy pomocou CAD softvéru
3 Výroba zostavy pomocou technológie Rapid Prototyping
4 Zhodnotenie
 
 
Dátum zadania:12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:06. 05. 2018



Bc. Juraj Žovinec
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
garant študijného programu