30. 3. 2020  15:06 Vieroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Anton Hajduk – SjF I-AMPS-V den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Anton Hajduk
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104450-55120
ID študenta:55120
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo Urban concept
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav malých elektromobilov.
2. Koncepčne navrhnite elektrickú hnaciu sústavu pre vozidlo Urban concept.
3. Vykonajte výpočty jazdných vlastností navrhovanej hnacej sústavy.
4. Navrhnite základné komponenty navrhovanej hnacej sústavy.
5. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu.
  
Rozsah práce:50 - 60 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:31. 01. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Ing. Anton Hajduk
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu