28. 1. 2020  4:23 Alfonz
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Karol Rehák – FEI B-RK den [sem 7, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Karol Rehák
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100863-82904
ID študenta:82904
Vedúci práce:Ing. Martin Komák, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Generovanie dráhy v priestore s prekážkou s využitím evolučných algoritmov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť počítačový program na generovanie bezkolíznej dráhy objektu (robota) v 3D priestore. Je nutné vhodne zvoliť reprezentáciu priestoru s rozličnými statickými prekážkami tak, aby sa mohli použiť evolučné algoritmy na výpočet prechodových bodov dráhy. Dráha vznikne ako spojnica jednotlivých prechodových bodov.

Úlohy:
1. Analyzujte súčasný stav problematiky generovania dráh v priestore.
2. Navrhnite metodiku spracovania dát reprezentujúcich zadanú úlohu.
3. Vytvorte návrh vhodného genetického algoritmu pre danú úlohu.
4. Graficky znázornite riešenie úlohy.
5. Navrhnuté algoritmy overte na vybraných príkladoch.
6. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.
  
Dátum zadania:17. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2020Karol Rehák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu