20. 10. 2020  23:29 Vendelín
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Miloš Pallo – FIIT I-IS2 pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    garant študijného programu
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
 
Fakulta informatiky a informačných technológií
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Miloš Pallo
Študijný program:
informačné systémy
Študijný odbor:
9.2.6. informačné systémy
Evidenčné číslo:FIIT-5208-72279
ID študenta:72279
Vedúci práce:
Ing. Marek Jakab
  
Názov práce:Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím 3D senzorov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Samostatnou výskumnou a vývojovou činnosťou v rámci predmetov Diplomový projekt I, II, III vypracujte diplomovú prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ:
Vypracovaním diplomovej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a k tvorbe modelov.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce návrhu textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania. Návrh bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.
Pokiaľ v priebehu riešenia, opierajúc sa o hlbšie poznanie súčasného stavu v príslušnej oblasti alebo o priebežné výsledky Vášho riešenia alebo o iné závažné skutočnosti, dospejete spoločne s Vaším vedúcim k presvedčeniu, že niečo v texte zadania a/alebo v názve by sa malo zmeniť, navrhnite zmenu. Zmena je spravidla možná len pri dosiahnutí kontrolného bodu.
  
Dátum zadania:
13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2018Ing. Miloš Pallo
študent
 
 
 
 
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
vedúci pracoviska