Dec 15, 2019   6:42 p.m. Ivica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Mikulcová – FCE I-TS den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Mikulcová
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13410-63460
ID študenta:63460
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Leaf Academy Vištuk
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:
1. Projekt zariadenia staveniska
1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska
       - identifikačné údaje
       - charakteristika staveniska
       - charakteristika stavby
       - postup výstavby
       - hlavné stavebné mechanizmy
       - zariadenia staveniska
       - ochrana životného prostredia pri výstavbe
       - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
       - požiarna ochrana staveniska
       - termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby (vrátane overenia návrhu staveniskových komunikácií)
1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov
2. Časový plán výstavby
2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby
2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu
2.3 Histogram pracovníkov
3. Temperovanie hrubej stavby pre stavebné práce v zimnom období
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, v.o.s. Bratislava, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  2. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  3. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka,zariadenie staveniska: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 203 s. ISBN 80-227-1847-5.
  4. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  5. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  6. Platné právne predpisy a STN
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2019Ing. Zuzana Mikulcová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu