Aug 4, 2020   2:09 p.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Adam Rosinský – FME I-AISP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Adam Rosinský
Študijný program:
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-56569
ID študenta:
56569
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Miesto vypracovania:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
 
Názov práce:
Prediktívne riadenie hydraulického laboratórneho výukového modelu s viacerými vstupmi a výstupmi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Pre daný hydraulický laboratórny výukový model s viacerými vstupmi a výstupmi (MIMO systém) navrhnite efektívny postup prediktívneho riadenia s garantovanou stabilitou uzatvorenej MIMO slučky.

Riešte úlohu identifikácie vhodného modelu daného MIMO systému na báze experimentálných dát získaných pre vybudzujúci signál a danú referenčnú úroveň poruchovej veličiny.

Navrhnuté riešenie s garantovanou stabilitou pri konečnom horizonte riadenia programovo spracujte a overte v prostredí Matlab/Simulink.
 
 
Rozsah práce:
60-80 strán
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
28. 05. 2018Ing. Adam Rosinský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu