17. 11. 2019  14:32 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Roland Rendek – MTF I-PPN pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Roland Rendek
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5288-71901
ID študenta:71901
Vedúci práce:doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Konzultant:Ing. Rastislav Hollý
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave, 3dtechnologie, s. r. o., Nová Dubnica
  
Názov práce:Vplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výrobkov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Literárny prehľad danej problematiky
2 Mechanické skúšky vykonané na vzorkách
3 Vyhodnotenie nameraných výsledkov
4 Aplikácia získaných výsledkov pre konkrétnu súčiastku
5 Zhodnotenie
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018Ing. Roland Rendek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu