Jun 18, 2019   5:12 a.m. Vratislav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Boris Pätoprstý – MTF I-PPN den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Boris Pätoprstý
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5288-71556
ID študenta:71556
Vedúci práce:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Návrh a výroba komponentov pre prototyp skútra s využitím CA technológií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Súčasný stav využitia CA technológií v automotive priemysle
2 Spracovanie CAD dát vybraných komponentov
3 Vypracovanie technologického postupu v CAM systéme
4 Výroba vybraných komponentov
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018Ing. Boris Pätoprstý
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu