Jan 26, 2020   4:45 a.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Denis Herceg – MTF I-AIPP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Denis Herceg
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-53632
ID študenta:53632
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Prezentačný kufrík s komponentami od firmy Rockwell Automation
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte prezentačné scenáre firmy Rockwell Automation.
2. Navrhnite ciele prezentácie a scenárov, komponenty prezentačného kufríka od firmy Rockwell Automation.
3. Navrhnite a realizujte testovanie prezentačného kufríka.
4. Realizujte navrhnutý scenár prezentácie firmy Rockwell Automation.
5. Navrhnite návod na využitie a údržbu prezentačného kufríka.
  
Dátum zadania:16. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018



Bc. Denis Herceg
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
garant študijného programu