22. 8. 2019  4:29 Tichomír
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Viliam Hutta – MTF I-VTVM komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Viliam Hutta
Študijný program:výrobné technológie a výrobný manažment
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-104237-46715
ID študenta:46715
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:Ing. Matej Bračík
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Zlepšovanie kvality rýchloreznej ocele použitím vákuových technológií pretavenia a odlievania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Primárna kryštalizácia a štruktúra rýchloreznej ocele
2 Analýza existujúcich metód tavenia a odlievania rýchloreznej ocele
3 Návrh vákuových technologií pretavenia a odlievania rýchloreznej ocele
4 Šúdium vplyvu vákuových technologií na štruktúru a vlastnosti rýchloreznej ocele
5 Technicko - ekonomické zhodnotenie výsledkov návrhu
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018



Bc. Viliam Hutta
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu