7. 4. 2020  13:04 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Mihalička – MTF I-ZASM komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Mihalička
Študijný program:zváranie a spájanie materiálov
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-104235-71801
ID študenta:71801
Vedúci práce:doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Literárny prehľad danej problematiky
2 Návrh experimentu a metodika skúšok
3 Výsledky a zhodnotenie experimentov
4 Diskusia k výsledkom
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018Ing. Martin Mihalička
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
garant študijného programu