29. 5. 2020  19:52 Vilma
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Dávid Blaňár – ÚM B-PP pres [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 
Ústav manažmentu STU
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Dávid Blaňár
Študijný program:
priestorové plánovanie
Študijný odbor:
priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13580-76424
ID študenta:
76424
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Konzultant:Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., Ing.arch. Zuzana Ladzianska, Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Ing. Milan Husár, PhD., Ing. arch. Michal Hajduk, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
 
 
Názov práce:
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Spracovanie PRO/SPRO
1. Úvod (základné východiská, v krátkosti legislatívne východiská, charakteristika a vymedzenie územia v nadväznosti na rozvojovú stratégiu, inštitucionálne a procesné parametre participácie verejnosti na tvorbe programu, ..., poslanie PRO/SPRO)
2. Analytické východiská:
2.1 socio-ekonomická analýza: rozvojový potenciál, ľudské zdroje (počet obyvateľov, vitalita, mortalita, prognóza, veková štruktúra, zamestnanosť,...), ekonomika (vrát. vlastníctva nehnuteľností), občianska vybavenosť, sociálna infraštruktúra (bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, ...), medzinárodný kontext, partnerstvá, identita, ...
2.2 územno-technická analýza: rozvojové osi, základné údaje o území, geo-morfologické aspekty, doprava (cestná, železničná, pešia dostupnosť, letecká), technická infraštruktúra, urbánna bezpečnosť, ...
2.3 prírodno-environmentálna analýza: ovzdušie, voda, pôda, hluk, žiarenie, odpadové hospodárstvo, zeleň, limity využitia územia, reliéf, geomorfologické členenie, horniny, klimatické podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo, ŽP, OPK, ekosystémové služby, adaptabilita územia na klimatické zmeny, ...
2.4 analýza a zhodnotenie realizovaných stratégií: kritické zhodnotenie existujúcich relevantných strategických dokumentov (vrátane koherencie s nadradenými dokumentmi, ÚP, jestvujúce strategické dokumenty, ...), zhodnotenie napr. bytovej výstavby, investícií do rozvoja, rekonštrukcie, projekty, ...
2.5 SWOT analýza: vážená, tematické rozdelenie podľa bodov 2.1 - 2.4 - silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia
2.6 kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: koherentné poradie disparít, faktory rozvoja - strategické a operatívne s tematickým rozdelením podľa bodov 2.1 - 2.4 vrátane priestorovo-relevantných trendov (ich priemet do ÚP)
3. Rozvojová stratégia:
3.1 vízia rozvoja
3.2 ciele a priority: globálny cieľ, priority (hlavné oblasti smerovania podpory)
3.3 opatrenia a aktivity
3.4 opis rozvojovej stratégie: programová štruktúra, hlavné a merateľné ukazovatele
4. Finančný plán: základné usmernenia finančného plánu, identifikácia potenciálnych zdrojov financovania (rozpočet územného subjektu, súkromné zdroje, ...)
4.1. rozdelenie financií na programovacie obdobie (parametre finančného plánu, finančná tabuľka programu)
4.2. rozdelenie financií na priority a opatrenia (finančná tabuľka podľa priorít a opatrení)
5. Zabezpečenie realizácie - zásady realizácie, princípy
5.1. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie vrátane realizačných opatrení a princípov fungovania modelu implementácie
5.2. monitorovanie a hodnotenie - princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia
5.3. harmonogram realizácie - časový rozvrh činností
6. Záver a zhrnutie výstupov PRO/SPRO pre spracovanie témy v ÚPN-O
7. Použité zdroje
8. Prílohy, obrazová dokumentácia

Územný plán obce
1. Zadanie ÚPN-O:
1.1. Strategická časť
Text: Priemet strategických cieľov z PRO do ÚPN-O
1.2 Hodnotiaca časť
Text: Zhodnotenie cieľov a ich realizovateľnosť vo vybranom území
Grafika: 1.2 Parciálna koncepcia v platnom územnom pláne (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
1.3 Zadávacia časť
Text: Zadanie ÚPN-O
Grafika: 1.3 Navrhovaná parciálna koncepcia
2. Koncept riešenia
Text: Popis zmien
Grafika: 2.1. Výkres opatrení - invariantne (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
3. Návrhová časť - Územný plán obce (modifikácia platného ÚPN-O)
Smerná časť - odôvodnenie ÚPN-O, Záväzná časť - vyznačenie zmien v regulatívoch záväznej časti
o Text - sprievodná správa
o Grafika: 3.1. Širšie vzťahy (VÚC-ka s doplnením)
           3.2. Priestorové usporiadanie a využívanie územia
           3.3. Dopravné a technické vybavenie územia (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
           3.4. Ochrana a tvorba krajiny s vyznačením systému ekologickej stability
           3.5. Predbežný záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy
Záväzná časť
Text - sprievodná správa
Grafika: 3.6. Priestorová regulácia a regulácia využívania územia s vyznačením záväzného riešenia dopravného vybavenia (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000) (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
            3.7. Strategická regulácia a verejnoprospešné stavby (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000) (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
 
 
Rozsah práce:
Podľa špecifikácie zadania
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2020
  
Dátum odovzdania:
20. 05. 2020Dávid Blaňár
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu