Oct 30, 2020   9:40 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Karina Hvolková – MTF I-VTVM den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Karin Hvolková
Študijný program:
výrobné technológie a výrobný manažment
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:
MTF-104237-71516
ID študenta:
71516
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:
Ing. Michal Šišmič
Miesto vypracovania:
 ZF Slovakia a.s., Trnava
 
 
Názov práce:
Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Výrobný program a profil firmy
2 Popis súčasného stavu a používaných metód kvality vo firme
3 Analýza existujúcich metód v systéme riadenia kvality na odbore Operations
4 Návrh racionalizačných riešení pre odbor Operations
5 Zhodnotenie prínosov práce
 
 
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:
22. 04. 2018Ing. Karina Hvolková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu