Nov 19, 2019   5:32 p.m. Alžbeta
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Karina Hvolková – MTF I-VTVM den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Karin Hvolková
Študijný program:výrobné technológie a výrobný manažment
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-104237-71516
ID študenta:71516
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:Ing. Michal Šišmič
Miesto vypracovania: ZF Slovakia a.s., Trnava
  
Názov práce:Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Výrobný program a profil firmy
2 Popis súčasného stavu a používaných metód kvality vo firme
3 Analýza existujúcich metód v systéme riadenia kvality na odbore Operations
4 Návrh racionalizačných riešení pre odbor Operations
5 Zhodnotenie prínosov práce
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018Ing. Karina Hvolková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu