Feb 26, 2020   9:27 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Barbora Bačíková – FCFT B-AIMCHP den [term 5, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Barbora Bačíková
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory: kybernetika, strojárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-113709-76930
ID študenta:76930
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  
Názov práce:Tvorba dynamických webových stránok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvorenie nového modulu do Informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky (IS ÚIAM). Modul umožní užívateľovi prenášať udalosti z IS ÚIAM do Google kalendárov. Bude vytvorený v štandardných jazykoch: HTML, Javascript, PHP a SQL (MySQL).

Úlohy:
Literárna rešerš.
Štúdium použitých technológii.
Štúdium štruktúry IS ÚIAM.
Vytvorenie modulu.
Testovanie modulu.
Vypracovanie dokumentácie.
  
Rozsah práce:30
  
Literatúra:
  1. LEISS, O. -- SCHMIDT, J. PHP v praxi: pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3060-8.
  2. KOFLER, M. Mistrovství v MySQL 5. Brno : Computer Press, 2007. 805 s. ISBN 978-80-251-1502-2.
  3. KOFLER, M. -- ÖGGL, B. PHP 5 a MySQL 5: Průvodce webowého programátora. Brno : Computer Press, 2007. 607 s. ISBN 978-80-251-1813-9.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Barbora Bačíková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu