Mar 29, 2020   3:03 p.m. Miroslav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Alena Tokovicsová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Alena Tokovicsová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-43864
ID študenta:43864
Vedúci práce:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Bratislava, areál Teplárne III - návrh revitalizácie hlavného objektu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Areál Teplárne III na Vajnorskej ulici v Bratislave je v súčasnosti bez využitia. Je dokladom industriálneho vývoja mesta a čiastkovo má zachované autentické urbanisticko – architektonické hodnoty. Toto pomerne veľké územie má potenciál niesť novú mestskú vybavenosť, ktorá ho zaradí do života mesta v novej identite. Úlohou diplomovej práce bude overiť nové funkčné využitie chátrajúceho hlavného dominantného objektu areálu – budovy Teplárne III tak, aby boli zachované a prezentované jej architektonické a urbanistické hodnoty.
  
Rozsah práce:Architektonická štúdia
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2018Ing. arch. Alena Tokovicsová
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu