1. 10. 2020  9:02 Arnold
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Jozef Vivodík – MTF B-MTTZ den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jozef Vivodík
Študijný program:
mechatronika v technologických zariadeniach
Študijný odbor:
5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:MTF-104219-88440
ID študenta:
88440
Vedúci práce:
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Miesto vypracovania:
UIAM MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:
Funkčný model dvojkolesového vozidla Segway na báze Arduino
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1. Zostavte matematický model dvojkolesového vozidla.
2. Urobte analýzu senzorického a pohonového subsystému vozidla.
3. Navrhnite konštrukčné riešenie modelu vozidla na báze komponentov stavebnice Arduino.
4. Navrhnite a implementujte algoritmus riadiaceho programu.
5. Overte funkčnosť riešenia na reálnom modeli vozidla.
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
05. 05. 2019Bc. Jozef Vivodík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
garant študijného programu