Apr 6, 2020   3:13 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Sára Chomčová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Sára Chomčová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-61704
ID študenta:61704
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Kunsthalle, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Riešenie parcely na území styku historickej a novej zástavby na Dostojevského rade v polohe vstupného objektu do novovznikajúcej zástavby. Objekt reaguje na súčasnú “kultúrnu os Bratislavy” a dotvára na nej ďalší dôležitý bod. Koncept reaguje na situáciu rozličných zástavieb a silného dopravného toku, ktorý ich rozdeľuje. Cieľom je vytvoriť uvítaciu zónu s prejavom identity vznikajúceho územia.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2018Ing. arch. Sára Chomčová
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu