Aug 14, 2020   10:26 p.m. Mojmír
Academic information system

Final thesis assignment form – Enikő Villantová – FEEIT B-API-MSUS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Enikő Villantová
Študijný program:
aplikovaná informatika
Študijný odbor:
informatika
Evidenčné číslo:
FEI-5382-91767
ID študenta:
91767
Vedúci práce:
RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav informatiky a matematiky FEI STU
  
Názov práce:
Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť didaktickú aplikáciu pre predmet Lineárna algebra 2, ktorá umožní určiť minimálny polynóm matice nad poľami R, C, Zp.
Úlohy:
1. Oboznámte sa s problematikou, formulujte teoretické podmienky existencie vlastností minimálneho polynómu.
2. Analyzujte existujúce algoritmy.
3. Implementujte metódu hľadania minimálneho polynómu a pripravte manuál pre používateľov.
 
 
Literatúra:
  1. Internetové zdroje
  2. Meyer, Carl D. Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, Philadelphia, 2000
  3. ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2011
 
 
Dátum zadania:
23. 09. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
01. 06. 2020Enikő Villantová
študentka
 
 
 
 
Dr. rer. nat. Martin Drozda
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu