21. 10. 2020  10:42 Uršuľa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Dominika Novosádová – SvF B-TMS den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Dominika Novosádová
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5370-75660
ID študenta:
75660
Vedúci práce:
Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Konzultant:
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer(KPS),Ing. Andrej Bartók, PhD. (statika)
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis pre realizáciu kontaktného zatepľovacieho systému s povrchovou úpravou imitácie tehly Dekobrik bytového domu vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1 (poster)
2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
    schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
     - Výkres tvaru/zostavy dielcov podzemného podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 
 
Rozsah práce:
Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
 1. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 3. NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. -- HESTERMANN, U. -- RONGEN, L. Stavebné konštrukcie II.: Frick/Knöll 2. Bratislava : Jaga, 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
 4. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 5. Platné právne predpisy a STN.
 6. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 7. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 8. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 9. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 10. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 11. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
  
Dátum zadania:
12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
03. 05. 2018Ing. Dominika Novosádová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu