Jun 20, 2019   11:10 p.m. Valéria
Academic information system

Final thesis assignment form – Marek Stračina – FCE B-PSA den [term 4, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Stračina
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-63020
ID študenta:63020
Vedúci práce:Ing. Jakub Čurpek
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt na realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:

Situácia M 1:200 (M 1:500),
Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50,
Poster (700 x 1000mm).

TEXTOVÁ ČASŤ:

Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre typické podlažie
Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2016.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe(CD).
Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe.
Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú
odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi na papieri a jedenkrát v elektronickej forme.
  
Literatúra:
  1. MIKULÁŠ, M. -- OLÁH, J. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Kreslenie stavebných konštrukcií. Bratislava : Jaga, 2006. 214 s. ISBN 80-8076-033-0.
  2. ADAMSKÁ, G. -- MINAROVIČOVÁ, K. -- VARGOVÁ, A. Konštrukcie pozemných stavieb I: Spodná stavba. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 181 s. ISBN 978-80-227-3054-9.
  3. OLÁH, J. -- RUSNÁK, R. -- URBÁNEK, M. -- ŽIAK, V. Konštrukcie pozemných stavieb III: Strechy budov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 205 s. ISBN 978-80-227-3920-7.
  4. HYKŠ, P. -- GIECIOVÁ, M. Schodiště,rampy,žebříky. Praha : Grada Publishing, 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2688-5.
  5. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003.
  6. PUŠKÁR, A. -- VAVROVIČ, B. -- FUČILA, J. -- ŘEHÁK, I. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
  7. FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Montované prvky: vonkajšie a vnútorné montované obklady, podhľady, podlahy a priečky. Bratislava : Jaga, 2005. 247 s. ISBN 80-8076-015-2.
  8. Súčasné platné technické normy a legislatíva.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2018Marek Stračina
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu