Apr 6, 2020   2:48 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dominika Moravčíková – FCFT I-RTP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Moravčíková
Študijný program:riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-20355-76413
ID študenta:76413
Vedúci práce:doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Konzultant:Ing. Miloš Ďurajka
Miesto vypracovania:Oddelenie Manažmentu chemických a potravinárskych technológií, Ústav Manažmentu STU, Bratislava, T+T a.s., Žilina
  
Názov práce:Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je poukázať na problémy týkajúce sa komunálneho odpadu z hľadiska technologických aj ekonomických ukazovateľov.
Z pohľadu technologického sa práca bude zaoberať vylepšenými návrhmi v oblasti výroby alternatívneho paliva a zároveň študent spracuje aj
rozbor vyrábanej zmesi, ktorý dá ucelený pohľad na používanú
technológiu. Z ekonomického hľadiska sa vytvorí podkladová báza
analyzovania oblasti nákladov, zároveň sa vyčíslia investičné náklady a vypočíta sa návratnosť investície. V závere študent uvedie opatrenia na zlepšenie oboch typov efektívnosti a poukáže na slabé miesta, ktoré bude treba v konkrétnom podniku odstrániť.
  
Rozsah práce:60
  
Literatúra:
  1. MAJERNÍK, M. -- KUPEC, V. -- MAJERNÍK, Š. -- ZATROCHOVÁ, M. Finančné riadenie podniku. Bratislava : Statis, 2011. 124 s. ISBN 978-80-85659-67-2.
  2. MAJERNÍK, M. -- ZATROCHOVÁ, M. -- KUPEROVÁ, M. -- MAJERNÍK, Š. Rozpočtovníctvo. Náklady a ceny. Bratislava: Statis, 2017. 146 s. ISBN 978-80-85659-83-2.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2019Ing. Dominika Moravčíková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
garant študijného programu