Feb 25, 2020   11:30 p.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martina Gáliková – FCFT I-RTP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Martina Gáliková
Študijný program:riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-20355-76786
ID študenta:76786
Vedúci práce:doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Konzultant:Ing.Gabriel Dravecký, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie Manažmentu chemických a potravinárskych technológií, Ústav Manažmentu STU, Bratislava, Hella Slovakia Signal - Lighting, s.r.o. Bánovce nad Bebravou
  
Názov práce:Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Diplomová práca sa bude zaoberať návrhom postupov a metód na elimináciu únikov stlačeného vzduchu. Študent nameria úniky stlačeného vzduchu v samotnom výrobnom procese konkrétneho podniku za účelom odhalenia ekonomických strát. Z ekonomického hľadiska sa pridá aj zameranie na návratnosť investícií do prevencie podniku pred únikom stlačeného vzduchu.
  
Rozsah práce:60
  
Literatúra:
  1. MAJERNÍK, M. -- ZATROCHOVÁ, M. -- KUPEROVÁ, M. -- MAJERNÍK, Š. Rozpočtovníctvo. Náklady a ceny. Bratislava: Statis, 2017. 146 s. ISBN 978-80-85659-83-2.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2019Ing. Martina Gáliková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
garant študijného programu