Jun 27, 2019   12:15 p.m. Ladislav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Júlia Grolmusová – FCFT I-CHEI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Júlia Grolmusová
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5433-76788
ID študenta:76788
Vedúci práce:doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom projektu bude zostaviť matematický model miešaného reaktora s prebublavaním. Jedná sa o sústavu parciálnych diferenciálnych rovníc, riešením ktorých sa získa obraz o rýchlostných a koncentračných poliach v reaktore. Diplomová práca bude riešená v rámci projektu APVV-15-0227, Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2019Ing. Júlia Grolmusová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
garant študijného programu