Dec 14, 2019   11:37 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miroslav Kováč – FCFT I-PSP-POFO den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miroslav Kováč
Študijný program:prírodné a syntetické polyméry
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13576-65130
ID študenta:65130
Vedúci práce:doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Radovan Tiňo, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  
Názov práce:Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V diplomovej práci sa budú sledovať účinky nízkoteplotnej plazmy generovanej novovyvinutým zariadením na povrchy rôznych objektov kultúrneho dedičstva. Cieľom bude optimalizácia nastavenia parametrov zariadenia na účely dekontaminácie povrchov, pričom hlavná pozornosť sa bude venovať kovovým nitiam. Vplyv plazmy sa bude testovať najmä metódami FTIR, SEM-EDS a optickej mikroskopie.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Literatúra:
  1. Lazzara, G., Fakhrullin, R. (ed.): Nanotechnologies and Nanomaterials for Diagnostic, Conservation and Restoration of Cultural Heritage, Elsevier, 2019
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2019Ing. Miroslav Kováč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu