Dec 8, 2019   2:26 a.m. Marína
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Lukáš Václavík – FEEIT I-API-MSUS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Václavík
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-53151
ID študenta:53151
Vedúci práce:doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav elektrotechniky FEI STU
  
Názov práce:Optimalizácia webovej aplikácie pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je optimalizovať existujúcu webovú aplikáciu, ktorá slúži na demonštráciu ovládania experimentálnej aparatúry na meranie magnetizačných charakteristík feromagnetických vzoriek prostredníctvom webového prehliadača tak, aby bola jednoducho použiteľná v praxi s minimálnymi hardvérovými a softvérovými nárokmi.

Úlohy:
1. Na základe skúseností získaných pri návrhu koncepcie a vývoji webovej aplikácie umožňujúcej realizáciu automatizovaného viackanálového synchronizovaného zberu a spracovania údajov na diaľku z prostredia ľubovoľného webového prehliadača ako aj preštudovania dostupných informačných zdrojov optimalizujte funkcionalitu navrhnutého užívateľského rozhrania pre ovládanie automatizovaných meracích systémov prostredníctvom webového prehliadača.
2. Funkčnosť navrhnutého systému otestujte z hľadiska možnosti nastavenia parametrov merania (napr. meracie rozsahy, amplitúdy a frekvencie signálov a pod.) a zberu nameraných údajov prostredníctvom siete LAN/WAN.
3. Zamerajte sa tiež na zabezpečenie autorizovaného prístupu ku ovládaniu meracích prístrojov, pripojených do siete LAN prostredníctvom štandardného LAN rozhrania, resp. s využitím komerčne dostupného LAN/GPIB/USB prevodníka.
  
Literatúra:
  1. RICHARDSON, M. Getting Started with BeagleBone: Linux-Powered Electronic Projects With Python and JavaScript. USA: Maker Media, Inc, 2013. 142 s. ISBN 978-1-449-34537-2.
  2. MOFFITT, J. Professional XMPP Programming with JavaScript and jQuery. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., 2010. 480 s. ISBN 978-0-470-54071-8.
  3. YANK, K. -- ADAMS, C. Začínáme s JavaScriptem: Základy programování, webové formuláře, DOM a Ajax. Brno : Zoner Press, 2008. 333 s. ISBN 978-80-86815-94-7.
  4. https://www.w3.org/TR/?tag=html&version=latest
  5. http://www.lxistandard.org/
  
Dátum zadania:17. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Bc. Lukáš Václavík
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu