Feb 18, 2020   11:27 p.m. Jaromír
Academic information system

Final thesis assignment form – Peter Kuruc – FEEIT B-ENE den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Kuruc
Študijný program:elektroenergetika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104422-93118
ID študenta:93118
Vedúci práce:Ing. Jozef Bendík, PhD.
  
Názov práce:Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1)Odvodte a opíšte stavovú rovnicu napnutého vodiča pre súmerné pole bez uvažovania kotevných izolátorových závesov a s ich uvažovaním.

2) Analyzujte pomocou pomeru hmotnosti izolátorového závesu ku hmotnoti lana rozdiel výpočtov.

3) Definujte kritérium dlhého a krátkeho rozpätia.
  
Dátum zadania:24. 09. 2019
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2020Peter Kuruc
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
garant študijného programu