Oct 25, 2020   6:13 p.m. Aurel
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Peter Kuruc – FEEIT B-ENE den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Peter Kuruc
Študijný program:
elektroenergetika
Študijný odbor:
elektrotechnika
Evidenčné číslo:
FEI-104422-93118
ID študenta:
93118
Vedúci práce:
Ing. Jozef Bendík, PhD.
 
 
Názov práce:
Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1)Odvodte a opíšte stavovú rovnicu napnutého vodiča pre súmerné pole bez uvažovania kotevných izolátorových závesov a s ich uvažovaním.

2) Analyzujte pomocou pomeru hmotnosti izolátorového závesu ku hmotnoti lana rozdiel výpočtov.

3) Definujte kritérium dlhého a krátkeho rozpätia.
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2020
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2020Bc. Peter Kuruc
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
garant študijného programu