Mar 28, 2020   7:59 p.m. Soňa
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Ivan Stojanov – FME B-AISP den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ivan Stojanov
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-13432-63351
ID študenta:63351
Vedúci práce:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Pavol Vašek
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF).
  
Názov práce:Off-Line programovanie priemyselných robotických pracovísk v prostredí Siemens Tecnomatix PLM Process Simulate
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoreticky preštudujte problematiku programovania priemyselných robotov, hlavne na oblasť off-line programovania robotov v priemysle.
2. Navrhnite robotické pracovisko pre potreby priemyselnej výroby, kde by ste mohli uplatniť teoretický nadobudnuté znalosti z programovania robotov.
3. Prakticky vytvorte konkrétne robotické pracovisko v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix PLM Process Simulate a demonštrujte na ňom nadobudnuté znalosti.
  
Rozsah práce:30 - 50 strán
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Bc. Ivan Stojanov
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu