20. 1. 2020  6:46 Dalibor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Ziman – FEI I-EN den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Ziman
Študijný program:elektronika a fotonika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104412-76002
ID študenta:76002
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Miesto vypracovania:Medzinárodné laserové centrum
  
Názov práce:Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Oboznámte sa s návrhovým softvérom Synopsys R-SOFT pre návrh fotonických prvkov pre integrovanú fotoniku.
2. Navrhnite štruktúru pásikového a hrebeňového vlnovodu na materiálovom základe Si/SiO2/SiON/SiOx a odsimulujete závislosti počtu vedených módov od ich rozmerov a závislosti strát ohybom vlnovodov pre vlnovú dĺžku 1550nm.
3. Navrhnite smerovú odbočnicu na vyššie uvedenom materiálovom základe s pásikovými vlnovodmi a optimalizujete jej rozmery pre minimálnu plochu na čipe. Odsimuluje jej spektrálnu závislosť a určite šírku spektrálneho pásma s poklesom na 3dB.
4. Navrhnite pasívny delič optického výkonu 1x16 na vyššie uvedenom materiálovom základe s hrebeňovými vlnovodmi a optimalizujete jeho rozmery pre minimálne vložné straty a rovnaký deliaci pomer vo výstupných vlnovodoch. Odsimuluje jeho spektrálnu závislosť a určite šírku spektrálneho pásma s poklesom na 3dB.
  
Literatúra:
  1. OHTSU, M. Handbook of Nano-Optics and Nanophotonics: Volume 1. Berlin: Springer, 2013. 596 s. ISBN 978-3-642-31065-2.
  2. OHTSU, M. Handbook of Nano-Optics and Nanophotonics: Volume 2. Berlin: Springer, 2013. 1071 s. ISBN 978-3-642-31065-2.
  3. EBELING, K J. Integrated optoelectronics: Waveguide optics. Photonics. Semiconductors. Berlin : Springer Verlag, 1993. 537 s. ISBN 3-540-56599-X.
  4. KUZMA, A. -- CHOVAN, J. -- HAŠKO, D. -- UHEREK, F. Numerické modelovanie pasívnych fotonických štruktúr. In CHORVÁT, D. -- MICHALKA, M. -- VINCZE, A. Fotonika 2012: 7.výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. Bratislava, 9. 2. 2012. Bratislava : STU v Bratislave, 2012, s. 6--10. ISBN 978-80-970493-3-1.
  5. KASAP, S. Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. 340 s. ISBN 0-321-19046-7.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Ing. Martin Ziman
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu