11. 12. 2019  8:49 Hilda
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Pavol Márius Javor – SjF I-AMPS-V pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Márius Javor
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104450-76301
ID študenta:76301
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Branislav Hloška
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza koncepcií nastavovacích mechanizmov pre moduly svetlometov.
2. Analýza legislatívy z hľadiska nastavovacích mechanizmov.
3. Návrh novej koncepcie nastavovacieho mechanizmu pre modul svetlometu s ohľadom na zadané požiadavky.
4. Konštrukčné riešenie zástavbového modelu modulu svetlometu.
5. Voľba upevňovacích bodov mechanizmu s ohľadom na kinematické a dynamické požiadavky.
6. Konštrukčné riešenie kinematického mechanizmu a jeho ovládacích častí
7. Pevnostná analýza hlavného nosiča mechanizmu.
8. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu hlavného nosiča mechanizmu.
  
Rozsah práce:50 – 60 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2019Ing. Pavol Márius Javor
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu