Dec 12, 2019   10:47 p.m. Otília
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Márius Javor – FME I-AMPS-V den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Márius Javor
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104450-76301
ID študenta:76301
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Branislav Hloška
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza koncepcií nastavovacích mechanizmov pre moduly svetlometov.
2. Analýza legislatívy z hľadiska nastavovacích mechanizmov.
3. Návrh novej koncepcie nastavovacieho mechanizmu pre modul svetlometu s ohľadom na zadané požiadavky.
4. Konštrukčné riešenie zástavbového modelu modulu svetlometu.
5. Voľba upevňovacích bodov mechanizmu s ohľadom na kinematické a dynamické požiadavky.
6. Konštrukčné riešenie kinematického mechanizmu a jeho ovládacích častí
7. Pevnostná analýza hlavného nosiča mechanizmu.
8. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu hlavného nosiča mechanizmu.
  
Rozsah práce:50 – 60 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2019Ing. Pavol Márius Javor
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu