Oct 21, 2020   7:28 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ondrej Soják – FCE I-TS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ondrej Soják
Študijný program:
technológia stavieb
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-13410-75755
ID študenta:
75755
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Stavebno - technologický projekt pre polyfunkčný objekt EcoDesign House
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:
1. Projekt zariadenia staveniska
1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska
       - identifikačné údaje
       - charakteristika staveniska
       - charakteristika stavby
       - postup výstavby
       - zariadenie staveniska
       - ochrana životného prostredia pri výstavbe
       - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
       - požiarna ochrana staveniska
       - termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby
1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov

2. Časový plán výstavby
2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby
2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu
2.3 Histogram pracovníkov
 
3. Špecifický problém súvisiaci so stavbou: Údržba konštrukcií aplikáciou facility managementu
  
Rozsah práce:
80 strán
 
 
Literatúra:
  1. Juríček, I.: Technológia stavieb. Hrubá stavba. Eurostav, Bratislava 2018
  2. KRIMMLING,J.: Facility management. Strukturen und metodische instrumente. Fraunhofer IRB VERLAG, 2005. ISBN 10:38 16 76 43 55; ISBN:978-38 16 43 59
  3. SOMOROVÁ V.: Facility management - metóda efektívneho spravovania buod. Bratislava, STU 2006, ISBN 80-227-2445-9
  4. Vyskočil V., Štrup O.: Podporné procesy a snižování režijních nákladu. Praha, Professional Publishing, 2003,ISBN 80-86419-45-2
 
 
Dátum zadania:14. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
09. 05. 2019Ing. Ondrej Soják
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu