Dec 11, 2019   5:09 p.m. Hilda
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miloš Podbielančík – FME I-AISP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miloš Podbielančík
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-76662
ID študenta:76662
Vedúci práce:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Pavol Vašek
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
  
Názov práce:Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoreticky naštudujte problematiku tvorby automatizovaných robotických pracovísk, sústreďte sa na simulačné postupy v softvérovom prostredí ABB RobotStudio.
2. Navrhnite postup možnej praktickej realizácie pracoviska, na základe podkladov od spoločnosti MTS s.r.o. pre komponenty pre automotiv priemysel.
3. Prakticky realizujte návrh robotizovaného pracoviska pre spoločnosť BOGE Elastmetal Slovakia.
  
Rozsah práce:50-60
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2019Ing. Miloš Podbielančík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu