23. 10. 2020  23:38 Alojza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michaela Kunšteková – SvF I-TZB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Michaela Kunšteková
Študijný program:
technické zariadenia budov
Študijný odbor:
5.1.4. pozemné stavby
Evidenčné číslo:
SvF-5366-62999
ID študenta:62999
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Konzultant:
MSc. Martin Fábian
Miesto vypracovania:
Bratislava
  
Názov práce:
Stavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie potrubí v budovách
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Vypracovať všeobecné technické podklady návrhu závesných systémov potrubí TZB v budovách.
2. Spracovať podklady pre riešenie dilatácie a kotvenia potrubí.
3. Vypracovať technické podklady pre návrh sústreďovania potrubí TZB v šachtách.
4. Príklad návrhu systémov kotvenia, dilatácií a sústreďovania potrubí v zadanom bytovom dome.
5. Technická správa pre navrhnutý systém.
Forma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová časť: 1x originál na nepriehľadnom bielom papieri
                uložený v tube s rozpiskou
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4
  
Rozsah práce:min 30 strán
 
 
Literatúra:
 1. VALÁŠEK, J. Vnútorná kanalizácia: Komentár k ČSN 73 6760 Dimenzovanie potrubia vnútornej vnútornej kanalizácie. Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1986. 120 s.
 2. VALÁŠEK, J. Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie - 7. časť: Vodovody a kanalizácia vo vysokých budovách. TZB Haustechnik, s. 6--8. ISSN 1210-356X.
 3. STN 73 6655: Výpočet vodovodov v budovách. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2008. 20 s.
 4. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- KAREL, K. -- STANISLAV, B. -- ZDENĚK, Ž. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
 5. PERÁČKOVÁ, J. -- JÁNOŠKOVÁ, T. -- TONHAUZER, I. -- BEŇO, S. -- SUMEC, A. Technické zariadenia budov I. Zdravotná technika: Cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 312 s. ISBN 80-227-2035-6.
 6. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. Vnútorná kanalizácia: Zariaďovacie predmety,kanalizácia,sústreďovanie inštalácií. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 223 s. ISBN 80-227-1458-5.
 7. PERÁČKOVÁ, J. -- VALÁŠEK, J. STN 73 6760: Kanalizácia v budovách. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2009. 36 s.
 8. PERÁČKOVÁ, J. Technické a právne aspekty výmeny prvkov sústredených vetrikálnych rozvodov v bytových domoch. ASB.sk :, 39. s. 2008.
 9. PERÁČKOVÁ, J. -- JANUŠKA, J. Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody podľa vyhlášky č. 282/2012 Z. z. MH SR. TZB-info.cz, 16. s. 2014.
 10. TOMAŠOVIČ, P. -- BEŤKO, B. -- PERÁČKOVÁ, J. Zvuková a tepelná ochrana v budovách. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 287 s. ISBN 80-227-2394-0.
 11. JÁGERSKÁ, L.- RUBANINSKÝ,T.: Usporiadanie potrubí v šachtách ZTI. Zborník konferencie SANHYGA 2018, SSTP Bratislava,2018.221s. ISBN 978-80-89878-29-1
 12. STN EN 752, STN 73 6760, STN EN 12 056, STN EN 476, CSN 75 9010
 13. STN EN 806 - časti 1 až 4, STN EN 12056 - časti 1 až 5
 14. Technické podklady f. HILTI, WAVIN, ECOPLASTIC, GEBERIT a iné.
 15. V YHLÁŠKA č.14/2016 Z.z. MH SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
 
 
Dátum zadania:
11. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
09. 05. 2019Ing. Michaela Kunšteková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu