6. 4. 2020  2:51 Irena
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Dominika Chovancová – SvF I-PSA den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra architektúry
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Chovancová
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5350-63547
ID študenta:63547
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Miesto vypracovania:STU SvF Bratislava
  
Názov práce:Mestský blok v Banskej Štiavnici
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Témou zadania je návrh zástavby a funkčného využitia mestského bloku v lokalite "Tabačka", nachádzajúcej sa pri vstupe do mesta Banská Štiavnica. Lokalita je špecifická v tom, že sa nachádza na rozhraní tradičnej zástavby historického jadra MPR a novej zástavby ostatnej časti sídla.

Grafickú časť Diplomovej práce spracujte na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie – časť architektúra. (Rez fasádou, výsek z pohľadu fasády a dva vybrané architektonicko-konštrukčné detaily v predpísanej mierke.)

Rozsah spracovania
A. Textová časť
Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác, doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu.
B. Grafická časť
B.01 Portfólio A3
01.1 titulná strana
01.2 úvodná strana
01.3 formulár zadania diplomovej práce
01.4 obsah a strany diplomovej práce
01.5 anotácia v slovenčine a v angličtine
01.6 sprievodná správa
01.7 zmenšená kompletná grafická dokumentácia na formát A3. (Architektonická časť, detaily)
B.02 Poster 700 x 1000 mm
C. Model

Architektonická časť
- analýza územia
- filozofia a koncept riešenia
- širšie vzťahy (M 1:1000)
- architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku
- všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami
- vizualizácie
- kompletný rez fasádou a pohľad na výsek fasády M 1:50
- 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20)

Riešenie vybranej časti interiéru objektu M 1:20 (M:50) :
-pôdorysné riešenie interiérových prvkov a zariadení vo farebnom prevedení s legendou typov, atypov
- pôdorysné riešenia podláh s legendou použitých materiálov
- pôdorysné riešenie stropov a návrh osvetlenia , výpis osvetľovacích telies, legenda typov a atypov
-pohľady na steny s legendou použitých materiálov
- vizualizácie interiéru

Forma spracovania
A. Textová časť
Textová časť bude spracovaná vo formáte A4, zviazaná do pevnej väzby v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác, s vloženým CD s grafickou a textovou časťou v *.PDF formáte.
B. Grafická časť
Portfólio diplomovej práce bude spracované vo formáte A3 na ležato, zviazané vľavo. Portfólio bude spracované v zmysle pokynov Katedry architektúry.
Poster bude odovzdaný bez tuby.

Zoznam odbornej literatúry:
NEUFERT, Ernst.: NEUFERT: Navrhování staveb. 2.české vydání. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.
ANTAL Ján et al.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
Prednášky z Typológie
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2019Ing. Dominika Chovancová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
garant študijného programu