9. 4. 2020  19:22 Milena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Petra Horkavá – FA B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Petra Horkavá
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-27769
ID študenta:27769
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
  
Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunja, štúdia a projekt rekonštrukcie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Časť A: architektonická časť
          - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
        - návrh variant urbanisticko - architektonického riešenia
                - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie formou štúdie
                   ako podkladu pre projekt stavby :
                      - pôdorys 1:1000 až 1:250
               - architektonické priečne a pozdĺžne rezy
               - návrh dizajnu vybraných prvkov mobiliáru a malej architektúry
                     - min. 2 perspektívy z ľudského horizontu, vizualizácie priestoru
                     - min. 2 axonometrie priestoru, môžu byť nahradené modelom
  Časť B: projektová časť (projekt architektonickej časti stavby)
              - komplexné technické riešenie návrhu
              - pôdorys materiálových položiek s tabuľkou výkazu výmer materiálov a kamenorezu
              - podrobné technické riešenie 1:100 resp. 1:50 vybranej časti
              - priečne rezy s prevýšením (1:100/10)
              - pôdorysná schéma odvodnenia priestoru výškové usporiadanie
              - konštrukčno-technické a architektonické detaily
 Prílohy :
       - technická správa
       - portfólio
  
Rozsah práce:Architektonický návrh a projekt: grafická časť a textová príloha
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2009Ing. arch. Petra Horkavá
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu