Apr 8, 2020   3:02 p.m. Albert
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Petra Horkavá – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Petra Horkavá
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-27769
ID študenta:27769
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
  
Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunja, štúdia a projekt rekonštrukcie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Časť A: architektonická časť
          - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
        - návrh variant urbanisticko - architektonického riešenia
                - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie formou štúdie
                   ako podkladu pre projekt stavby :
                      - pôdorys 1:1000 až 1:250
               - architektonické priečne a pozdĺžne rezy
               - návrh dizajnu vybraných prvkov mobiliáru a malej architektúry
                     - min. 2 perspektívy z ľudského horizontu, vizualizácie priestoru
                     - min. 2 axonometrie priestoru, môžu byť nahradené modelom
  Časť B: projektová časť (projekt architektonickej časti stavby)
              - komplexné technické riešenie návrhu
              - pôdorys materiálových položiek s tabuľkou výkazu výmer materiálov a kamenorezu
              - podrobné technické riešenie 1:100 resp. 1:50 vybranej časti
              - priečne rezy s prevýšením (1:100/10)
              - pôdorysná schéma odvodnenia priestoru výškové usporiadanie
              - konštrukčno-technické a architektonické detaily
 Prílohy :
       - technická správa
       - portfólio
  
Rozsah práce:Architektonický návrh a projekt: grafická časť a textová príloha
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2009Ing. arch. Petra Horkavá
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu