May 25, 2020   7:23 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Dávid Bolcár – FCE B-TMS den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Dávid Bolcár
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5370-63006
ID študenta:
63006
Vedúci práce:doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Konzultant:
. Konzultant ((KPS): doc.Ing.arch. et Ing. Milan Palko, (Statika): Ing. Andrej Bartók,PhD.
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis: Debnenie stien
2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
      schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
         - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 

Zoznam odbornej literatúry:
  
Rozsah práce:
60 strán
 
 
Literatúra:
 1. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
 2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 3. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 4. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 5. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 6. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 7. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 8. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 9. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 10. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
 11. Platné právne predpisy a normy STN
 
 
Dátum zadania:17. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
03. 05. 2018Bc. Dávid Bolcár
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu