Dec 14, 2019   4:24 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mário Buch – FCE I-TS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra materiálového inžinierstva
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Mário Buch
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13410-63221
ID študenta:63221
Vedúci práce:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra Materiálového inžinierstva SvF STU
  
Názov práce:Materiály pre 3D tlač domov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza súčasného stavu poznania v danej oblasti, rozbor existujúcich
   technológií, analýza materiálov používaných na 3D tlač.
2. Špecifikovanie požiadaviek na vlastnosti materiálov pre 3D tlač.
3. Výber vhodných surovín a návrh zloženia cementových kompozitov so
   špecifikovanými vlastnosťami.
4. Laboratórne experimenty zamerané na overenie vyžadovaných vlastností
   cementových kompozitov, predovšetkým overenie spracovateľnosti kompozitov,
   rýchlosti tuhnutia a tvrdnutia kompozitov, možnosti prepojenia
   nasledujúcich vrstiev, základných pevnostných parametrov materiálov.
   Modifikovanie základného zloženia kompozitov prísadami s cieľom zlepšenia
   parametrov.
5. Tabuľkové a grafické spracovanie dosiahnutých výsledkov, ich zhodnotenie a 
   vyvodenie záverov.
  
Rozsah práce:40 strán
  
Dátum zadania:30. 01. 2019
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2019Ing. Mário Buch
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu