29. 3. 2020  11:33 Miroslav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Renáta Havrlent Lecová – MTF B-PPP komb [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Renáta Havrlent Lecová
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-29722
ID študenta:29722
Vedúci práce:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Miesto vypracovania:HKS Forge, s.r.o. prevádzka Trnava
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podmienkach HKS Forge, s.r.o. prevádzka Trnava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Získavanie a výber zamestnancov ako súčasť personálneho manažmentu
2 Analýza súčasného stavu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach HKS Forge, s.r.o. prevádzka Trnava
3 Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podmienkach HKS Forge, s.r.o. prevádzka Trnava
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Renáta Havrlent Lecová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu