Oct 19, 2019   2:21 a.m. Kristián
Academic information system

Final thesis assignment form – Lukáš Tkáč – MTF B-IBE comb [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Tkáč
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-104213-71735
ID študenta:71735
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UIBE MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Požiarne nebezpečenstvo kvapalín
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Požiare horľavých kvapalín a štatistika požiarovosti
2. Právne predpisy pre nakladanie s horľavými kvapalinami
3. Metódy skúšania požiarneho nebezpečenstva kvapalín
4. Výpočtové metódy na stanovenie požiarneho nebezpečenstva kvapalín
5. Iniciačné zdroje a zápalnosť kvapalín
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Lukáš Tkáč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu