Aug 23, 2019   7:22 a.m. Filip
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Simona Trimlová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 Fakulta architektúry
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Simona Trimlová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-94013
ID študenta:94013
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Konzultant:MArch Marek Lüley
  
Názov práce:Pracovisko 2020
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Spoločnosť v novom tisícročí sa výrazne mení a pokiaľ ide o prácu, hovoríme o posune k znalostnej (vedomostnej, "knowledge-based") ekonomike. Na tento posun i na ďalšie nové faktory (home-working, co-working, startupy-y...) by mala reagovať aj architektúra pracovísk. Témou DP je preto návrh inovatívneho pracovného prostredia pre nové formy práce, napríklad pre co-working, pre skupinu startup-ov či pre progresívnu spoločnosť s novou "firemnou kultúrou". DP v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie reaguje na tieto aktuálne požiadavky v novostavba či (prednostne) pri radikálnej obnove konkrétneho objektu, hľadajúc zároveň súčasný výraz "architektúry 2020" - udržateľnej, prispôsobivej a energeticky nenáročnej. Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v rozsahu architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu) a PPT či Prezi prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2019Ing. arch. Simona Trimlová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu